ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
สถิติการเข้าอบรม

การใช้งาน E-Portfolio
รุ่นที่ 1 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1 (17 ธันวาคม 2561 10.00-12.00 น.)

รุ่นที่ 1 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2 (17 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

รุ่นที่ 2 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1 (18 ธันวาคม 2561 10.00-12.00 น.)

รุ่นที่ 2 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2 (18 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

รุ่นที่ 3 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1 (19 ธันวาคม 2561 10.00-12.00 น.)

รุ่นที่ 3 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2 (19 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

รุ่นที่ 4 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1 (20 ธันวาคม 2561 10.00-12.00 น.)

รุ่นที่ 4 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2 (20 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

รุ่นที่ 5 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1 (21 ธันวาคม 2561 10.00-12.00 น.)

รุ่นที่ 5 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2 (21 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

อบรมการใช้งานระบบ e-document สำหรับ Admin (24 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)


หลักสูตรอาจารย์
หลักสูตร การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย LMS (9 มกราคม 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 เพื่อตัดต่อวีดีโอ (16 มกราคม 2562 13.00-16.30 น. )

หลักสูตร การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ (e-testing) (23 มกราคม 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การใช้งาน Google Class Room (30 มกราคม 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อการเรียนการสอน (6 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น.)


หลักสูตรบุคลากร
หลักสูตร การจัดเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 (7 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร Microsoft Excel Advance (13 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (20 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนงานในสำนักงาน (27 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การใช้โปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ (VDO Conference) (6 มีนาคม 2562 13.00-16.30 น.)


หลักสูตรนักศึกษา


layer-on

 à¸•à¸´à¸”ต่อสอบถามได้ที่ à¸‡à¸²à¸™à¸à¸¶à¸à¸­à¸šà¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸Šà¸²à¸à¸²à¸£

 à¸‡à¸²à¸™à¸à¸¶à¸à¸­à¸šà¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸Šà¸²à¸à¸²à¸£ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 à¹‚ทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

(450) 279-3940

213,972